Avläsning av värmeförbrukning i fastighet

 

Det finns en värmemätutrustning i varje fastighet som mäter energiförbrukningen i MWh och mängden varmvatten som förbrukats i m3, Mätutrustningen består av ett integreringsverk samt flödesmätare och temperaturgivare för in och utgående vattentemperatur.

Förbrukad enrigi (MWh) och mängden vatten (m3) lagras automatiskt i mätutrustningen den sista i varje månad. Dessa värden fjärravläses sedan via radio av samfällighetens värmeansvarig i början av nästkommande månad. Avlsäningen utgör grund för fakturering av värmeavgiften för föregående månad. Mätvärdena rimlighetskontrolleras också av värmeansvarig.

Här kan du avläsa tidigare års förbrukning av värme i din fastighet. 

Varje fastighetsägare kan själv också avläsa mätvärdena manuellt. Avläsning av mätvärden sker från display på mätutrustningen. Se bild till höger. I viloläge visas energiförbrukningen i MWh med 3 decimaler. Efter en kort tryckning på manöverknappen visas förbrukat varmvatten i m3 med 2 decimaler. En mer detaljerad handhavandebeskrivning återfinns här.

Värmemätutrustning MC 402