Föreningens Årsstämma

Föreningens beslutande organ är Årsstämman, som hålls i april varje år. Dina rättigheter som medlem utövar Du lämpligen vid detta tillfälle. Årsstämman väljer styrelse, revisorer, valberedning samt gatuombud. Du som medlem i föreningen kan väljas att ingå i styrelsen eller vara funk­tionär.

Vidare redovisas och beslutas vid Årsstämman om föreningens verksamhet och ekonomi, bl a avgifter av olika slag. Skyldigheterna består främst i att följa stadgarna och stämmobeslut samt att erlägga de avgifter som Årsstämman beslutat om eller som i övrigt hanteras av föreningen.

Här kan du läsa se senaste årens stämmoprotokoll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämman hålls i april varje år