Information om värmefakturan i februari 2013

 

Inledning

Tillsammans med årets första faktura har ett informationsbrev skickats ut per post till medlemmarna. Brevet förklarar de förhöjda värmekostnaderna som de flesta får på fakturan med förfallodag i februari 2013. Fakturan omfattar faktiska värmekostnader för år 2012 samt 40% av den preliminärt beräknade kostnaden för 2013.

Styrelsen har sedan en längre tid arbetat med denna fråga för medlemmarnas räkning. En rad åtgärder har vidtagits för att undersöka och rätta till ärendet. Denna information är ett komplement till det utskickade brevet och beskriver mer utförligt bakgrund och anledningar till den förhöjda värmekostnaden samt vilka åtgärder som vidtagits för samfällighetens räkning.

Värmedebitering år 2012

Under maj 2012 noterade styrelsen att faktureringen för värme från Fortum hade stigit kraftigt jämfört med den preliminära värmedebiteringen mot medlemmarna. Styrelsen noterade även att faktureringen hade stigit kraftigt jämfört med det budgetförslag för värme som Fortum hade presenterat till samfällighetens styrelse i slutet av år 2011.

Den årliga preliminära utdebiteringen av medlemmarna baseras på varje enskild fastighets förbrukning från föregående år. Detta har varit praxis sedan flera år. Den preliminära debiteringen blev för låg år 2012, då den baserades på Fortums för låga budgetsiffror. Att Fortum hade angivit för låga siffror beror på att de baserat dem på mätvärden från den mätare som visat sig vara felaktig och registrerade för låg förbrukning. Fortum hade dessutom bytt taxestruktur år 2012 jämfört med tidigare år vilket medförde att det blev svårt att genomskåda Fortums budgetmiss.

Samfällighetens likviditetsproblem våren 2012

Styrelsen noterade i maj att samfälligheten hade drabbats av högre fakturor från Fortum än beräknat samt att samfälligheten hade fakturerat medlemmarna för lite. Detta medförde att samfälligheten hade ett tillfälligt likviditetsproblem. Styrelsen beslutade därför, med medlemmarnas bästa för ögonen, att under år 2012 försöka rätta till underskottet i värmefaktureringen genom en extradebitering. Detta för att inte hela underskottet skulle drabba medlemmarna i samband med slutavräkningen för år 2012. En separat information om denna extradebitering skickades ut till medlemmarna i augusti 2012.

Beslut om mätarkontroll

Styrelsen noterade att Fortum den 20 december 2011 bytt den värmemätare som mäter hela samfällighetens förbrukning och som är grunden för Fortums fakturering gentemot samfälligheten. Indicier förelåg som tydde på att den gamla var felaktig. Ett sådant indicium var att de kulvertförluster som uppkom i samfällighetens värmenät år 2011 var rekordlåga. Ett annat indicium var att det finns ett lagkrav på att mätarna måste bytas inom vissa intervall för att noggrannheten ska kunna garanteras.

När styrelsen tog beslutet om extradebiteringen togs även ett beslut i juni 2012 att begära kontroll av den nya värmemätaren. Anledningen var att den registrerade förbrukningen av värme hade ökat kraftigt i januari tom mars 2012 jämfört med samma period år 2011. Därför förelåg en teoretisk möjlighet att det kunde vara fel på den nya mätaren, även om indicierna pekade på att den gamla mätaren varit felaktig så var det enda sättet för att få veta säkert hur det låg till, att låta kontrollera den nya mätaren. Av praktiska skäl kunde själva kontrollen göras först efter sommaren.

Resultatet av mätarkontrollen blev klar i början av november. Kontrollen visade då att den nya mätaren visar rätt värden. Detta betyder då indirekt att den mätare som byttes ut i december 2011 hade registrerat för låg förbrukning.

Detta innebär att Fortum har fakturerat mindre under år 2010 och år 2011 för den värme som medlemmarna förbrukat. Någon retroaktiv fakturering från Fortum kommer dock inte att ske, vilket innebär att samfälligheten och därigenom medlemmarna har erhållit en oavsiktlig rabatt på värmekostnaderna under åren 2010 och 2011 av Fortum.

Styrelsen bedömde storleken för extradebiteringen till ungefär halva underskottet mellan Fortums fakturering och faktureringen mot medlemmarna. Styrelsen beslöt att extradebitering av värmekostnaderna skulle ske i samband med fakturan i augusti 2012.

Värmedebiteringen 2013

För årets preliminärdebitering har styrelsen och framför allt värmeansvarige lagt ner extra mycket arbete för att hamna på rätt nivå från början, självklart med reservation för om vintern skulle bli rekordkall till exempel i februari och mars eller börja tidigt i oktober. Därför räknar styrelsen med att årets slutavräkning, som kommer i början av år 2014, kommer att bli mer normal.

Styrelsen har vidtagit dessa åtgärder för att i möjligaste mån undvika att samfälligheten och dess medlemmar hamnar i en liknande situation i framtiden. Det innebär bland annat att för år 2013 har den preliminära utdebiteringen baserats på verklig kostnad för 2012, vilket medför en höjning jämfört med föregående år. Till detta kommer att Fortum gjort mindre höjningar av sina taxor för värme, vilket styrelsen tagit hänsyn till vid beräkning av preliminärdebiteringen. Den återstående osäkerhetsfaktorn är vädret och där har styrelsen valt att anta att 2013 blir som 2012.