Stadgar

Nedan beskrivs föreningens stadgar antagna vid sammanträde 1977-12-20 och fastställda 1978-03-09 samt ändringar som har tillkommit efter detta datum fram till och med 2017-12-29. Kommentarer är utelämnade. Gällande och komplett version av stadgarna inklusive kommentarer finns här.

 

Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 

§ 1 Firma

Föreningens firma är Rudboda Västra Samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheterna Lidingö GA:10  och Lidingö GA:40

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

Samfälligheten skall avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningarna. Fonderna skall skapas av medel, som anskaffas genom utdebitering av alla deltagande fastigheter efter lika andelstal (1/137 var) respektive (1/47 var).

Utdebiteringens storlek skall årligen fastställas vid ordinarie föreningsstämma på grundval av en av styrelsens upprättad underhålls- och förnyelseplan, som skall innehållade upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningens storlek skallkunna bedömas.

§ 4 Medlem

Medlem   i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har   del i anläggningssamfälligheten Lidingö GA:10 upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lidingö kommun, Stockholms län. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter och minst 2 och högst 4 suppleanter.

§ 6 Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum enligt denna paragraf skall tre ledamöter väljas på endast ett år.   Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse   av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 7 dagar före   sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska tas upp   på sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet   och de ärenden som ska tas upp på detta. Ledamot, som är förhindrad att   närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att   omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte   ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet,   men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskriv­ning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Proto­kollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid för­fall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra sär­skild redovisning för varje sådan gren,
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handha­vande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordi­narie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda med­lemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debite­ringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ska ske genom skriftligt meddelande, som nedlägges i delägarfastigheterna brevlådor senast tre veckor före stämman. 

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmar­nas kännedom genom att nedläggas i delägarfastigheterna brevlådor.

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1.  val av ordförande för stämman
2. val av två justeringsmän
3.  styrelsens och revisorernas berättelser
4.  ansvarsfrihet för styrelsen
5.  framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
6.  ersättning till funktionärer
7.  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
8.  val av styrelse, styrelseordförande
9.  val av revisorer
10.  fråga om val av valberedning
11.  övriga frågor
12.  meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 16 Disposition av avkastning

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 17 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvalt­ning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständig­heter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Flera verksamhetsgrenar 

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras med­lemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verk­samhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemen­sam för samfälligheten(erna) utgör:

§ 19 Protokollsjustering tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum ovan.