Nyheter 2017

2017-12-20

Resultat anmälan Comhem gruppavtal

88 fastighetsägare har gjort bindande anmälan för anslutning till Comhem gruppavtal för bredband och telefoni. Det utgör 64 % av samtliga fastigheter. Samfälligheten har initierat processen för att teckna ett slutgiltigt gruppavtal med Comhem. Ytterligare information beräknas komma under januari.

 

2017-11-12

Anmälan till Comhem gruppavtal

På årsstämman beslutades att styrelsen skulle ges i uppdrag att teckna gruppavtal med Comhem för bredband mm. För genomförande av detta behöver styrelsen ha bindande anmälningar till ett sådant avtal. Ett dokument om detta har skickats till samtliga medlemmar. För kopia klicka här. Anmälan görs på blankett på sidan 4 och lämnas till styrelseledamöter enligt förteckning senast 2017-11-30.

 

2017-10-18

Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämman finns nu upplagd på hemsidan under Arkiv. Klicka här.

 

2017-03-16

Lantmäteriavgift – vad är det? 

På mars-fakturan får de 47 medlemsfastigheter som sedan sommaren 2015 använder de gemensamma sopkärlskåpen vid Barkstigen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen en debitering som är fastighetens andel av vad Lantmäteriet har fakturerat föreningen för att upprätta Gemensamhetsanläggningen Lidingö GA 40. Fakturan är totalt på 58 905 kronor och delat med 47 och avrundat uppåt till hel krona blir det 1 254 kronor per fastighet. Detta är en engångsavgift som Lantmäteriet tar ut för sitt arbete med GA 40 och därmed sätts slutgiltig punkt för investeringarna i dessa sopkärlskåp.

Det är styrelsens förhoppning att nu kommer dessa sopkärlskåp att hålla i minst 15 – 20 år utan några som helst kostnader under förutsättning att de inte utsätts för åverkan eller klotter.

 

2017-03-07

Inbrott i området 

Ett inbrott har skett på Barkstigen. För mera information från polisen klicka här.

 

2017-02-28

Gemensamhetsanläggning GA:40

Genom förrättning har nu en ny Gemensamhetsanläggning GA:40 bildats för sopkärlskåpen på Kronstigen, Barkstigen, Stamstigen och Stubbstigen. Anläggningen vann laga kraft 2017-02-08 och fördes in i fastighetsregistret 2017-02-16. För en scannad kopia på anläggningsbeskrivningen klicka här.

 

2017-02-23

Resultat enkät gruppavtal Comhem

Resultatet för enkät angånde möjligheten för Samfälligheten att teckna gruppavtal med Comhem finns nu upplagt under Arkiv. För direktlänk klicka här.

 

2017-02-16

Ofullständig februarifaktura

Februarifakturan skall normalt innehålla en slutavräkning för el och Kabel TV kostnader för 2016. Genom felaktig hantering av Föreningshuset saknas denna slutavräkning på februarifakturan. Slutavräkningen kommer i stället att finnas med i marsfakturan.

 

2017-02-07

Tips varmvattenproblem

Några fastighetsägare har klagat på att varmvattnet inte alltid håller jämn och hög temperatur. En möjlig felorsak kan vara att termostatventilen som reglerar max varmvattentemperatur inte fungerar korrekt. Det har visat sig att om man öppnar/stänger ventilen några gånger kan problemet försvinna. Termostatventilen sitter på värmeväxlaren i anslutning till reglerventilen för varmvatten. Position 8b för värmeväxlare av typ Cetetherm Mini. Se Driftinstruktion här. Andra typer av värmeväxlare har liknande termostatventil med svart vridreglage med infälld röd typskylt.

Gunnar Wikman

Värmeansvarig

 

2017-02-06

Grafisk presentation uppdaterad

Den grafiska presentationen av värmeförbrukning, flöde och Q/W-värde har uppdaterats till att också innefatta värden för 2016. Klicka här för att komma till Arkivet.

 

2017-01-09 Motionsinbjudan

Motioner till årstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 12:e februari. För mer information klicka här.

 

2017-01-03

Utfall värmedebitering 2016

En sammanställing av värmeförbrukning och kostnader under 2016 för samtliga fastigheter finns nu upplagd under Arkiv. För direktlänk klicka här.

Q/W-värdet, som utgör kvoten mellan flöde och energiförbrukning, indikerar värmesystemets effektivitet. Värdet skall vara så lågt som möjligt och helst under 40. De fastigheter som har ett värde som är över 100 bör kontakta en VVS-firma för översyn av fastighetens värmeväxlare.