Underhåll av samfälligheten

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett verktyg för styrelsen med främst tre syften:

1)  att hålla reda på vilket planerat underhåll som behöver göras under en kommande
      tjugoårsperiod
2)  att dokumentera vilket underhåll som gjorts och vilket år för att kommande styrelser ska
      kunna bedöma återkommande underhållsbehov
3)   att vara ett hjälpmedel för att prognosticera underhållskostnader och som följd av det storlek
      på månatlig avsättning till underhållsfonden

Underhållsplanens databas är upplagd i Excel och har cirka 250 underhållsområden med rubriker för t ex kall- och varmgarage, fjärrvärme, ledningar osv. Exempelsidan till höger visar knappt 50 underhållsområden.

Med utgångspunkt från Underhållsplanen gör styrelsen en årlig genomgång vilket planerat underhåll som ska ske under året och då tittar styrelsen inte bara på vad planen anger för innevarande år utan även några år framåt.

Styrelsen använder Underhållsplanens tekniska och ekonomiska livslängdssiffror för underhållsåtgärder i kombination med inspektion av verklig status där det lätt går att se status, t ex behöver stuprör och hängrännor målas eller bytas. Det kan innebära att åtgärder senare- eller tidigareläggs jämfört med den teoretiska modellen som Underhållsplanen utgör.
 

Underhållsfond
 

Enligt samfällighetens stadgar ska det finnas en fond för detta ändamål som förvaltas av styrelsen.

Exempelsida från underhållsplanen