Värmesystemets effektivitet

 

Värmekostnaden beror inte enbart på hur mycket värmeenergi vi förbrukar utan även på hur effektivt vi utnyttjar den energi som finns i varmvattnet som cirkulerar i värmesystemet. Ett mått på detta är returtemperaturen och indirekt flödet. Fortum debiterar idag en extra avgift för höga returtemperaturer.

Man kan själv kontrollera effektiviteten i sitt värmesystem på följande sätt:

Läs av värmeförbrukning och flöde vi två olika tillfällen med t.ex. en veckas mellanrum. Värmeförbrukningen i MWh och flödet i m3 är skillnaden mellan de två avläsningarna.

Dividera sedan flödet i m3 med värmeförbrukningen i MWh. Resultatet (Q/W-värdet) som erhålles är en indikation på effektiviteten i fastighetens värmesystem. Om t.ex. värmeförbrukningen är 2 MWh och flödet 60 m3 blir resultatet 60/2=30.

Målsättningen bör vara ett Q/W-värde som ligger inom 30 - 40. Om Q/W-värdet väsentligt överstiger detta bör åtgärder vidtas för att förbättra värmesystemets effektivitet. Nedan ges en beskrivning av några olika åtgärder som fastighetsägaren själv kan vidta. Skulle högt Q/W-värde kvarstå bör man diskutera med en installationsfirma, som har erfarenhet av aktuell värmeväxlare, hur Q/W-värdet skall kunna sänkas. Ett högt Q/W-värde kan indikera att reglerventilen för radiatorernas varmvatten har hängt upp sig.

Läs mer om vilka åtgärder du kan göra för att förbättra värmesystemets effektivitet (pdf)