Fakturering av kostnader

Från och med 2016 införs månadsvis fakturering av Samfällighetens kostnader. Varje faktura innehåller följande:

  • Medlemsavgift innevarande månad
  • Avgift till underhållsfond innevarande månad
  • Preliminär el-avgift innevarande månad
  • Preliminär avgift för kabel-TV innevarande månad
  • Värmeavgift föregående månad beräknad på verklig förbrukning

I januari varje år görs en preliminär beräkning av totala kostnaden för el-avgifter och kabel-TV innevarande år för varje fastighet. Beräkningen baseras på kostnaden föregående år. Fakturering sker sedan med en 12:del av kostnaden varje månad[1]. I januari varje år görs också en slutavräkning av totala kostnaden för föregående år. Verklig kostnad jämförs med tidigare beräknad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras fastighetsägaren i samband med fakturan med betalningsdatum 28/2.

Värmeavgiften beräknas per fastighet baserad på verklig förbrukning förgående månad[2] och kostnaden för Samfälligheten som den fakturerats från Fortum. Värmeavgiften har tre komponenter:

  1. Fast avgift. Denna avgift är lika för alla fastigheter och består av fasta avgifter från Fortum samt kostnaden för kulvertförluster.
  2. Energiavgift. Beräknas som produkten av förbrukad energi i MWh och kostnaden i kr/MWh.
  3. Flödesavgift. Beräknas som produkten av flödet i m3 och kostnaden i kr/m3.

För de fastigheter som har tillgång till varmgaraget innehåller värmeavgiften även fastighetens del i varmgaragets värmekostnader.

En exempelfaktura med ytterligare förklaring hittar du här.[1] Eftersom juli är fakturafri så faktureras 12:e-delarna för både juli och augusti på fakturan i augusti.

[2] På fakturan i augusti faktureras värme för både juni och juli.